plen
Kampinoskie bagna
 
 

Streszczenie projektu

Cele przedsięwzięcia:

Celem projektu jest zapewnienie właściwego stanu siedlisk mokradłowych obszaru Natura 2000 „Puszcza Kampinoska”. Zostanie to osiągnięte poprzez realizację następujących celów cząstkowych:

1. Trwała poprawa uwilgotnienia wybranych fragmentów siedlisk wilgotnych Puszczy Kampinoskiej,

2. Zatrzymanie sukcesji wilgotnych siedlisk otwartych,

3. Ograniczenie pól konfliktów pomiędzy interesami przyrody i społeczności lokalnych,

Główne założenia projektu:

Charakterystyczny układ cieków wodnych w Puszczy Kampinoskiej wymaga zastosowania specyficznych metod renaturyzacyjnych. Jest to spowodowane tym, że główne cieki tego obszaru (Łasica, Kanał Zaborowski i Kanał Ł9, Kanał Olszowiecki) odprowadzają wody nie tylko z obszaru Natura 2000 ale także z sąsiednich miejscowości, a układ terenu powoduje, że okresowo występują tu długotrwałe podtopienia gospodarstw i domostw, co wywołuje zrozumiałe niezadowolenie społeczności lokalnych. W tej sytuacji niezbędnym warunkiem działań renaturyzacyjnych jest zachowanie dotychczasowej przepustowości kanałów głównych Puszczy Kampinoskiej. W związku z powyższym została opracowana koncepcja w ramach której równolegle będzie odbywać się poprawa uwilgotnienia siedlisk mokradłowych Puszczy Kampinoskiej, a jednocześnie zostanie zmniejszone ryzyko podtopień. Efekty te będą osiągnięte poprzez przyjęcie następujących założeń:

1. Główne kanały na terenie Puszczy Kampinoskiej które odprowadzają wodę z terenów zabudowanych (Łasica, Kanał Zaborowski, Kanał Ł9, Kanał Olszowiecki) zostaną wyłączone z działań renaturyzacyjnych. Zostanie więc w pełni zachowana ich rola odprowadzalników wód z osad położonych w sąsiedztwie Puszczy.

2. Działania na terenie Puszczy Kampinoskiej będą prowadzone w kierunku zwiększenia retencji wodnej na terenie KPN, a przez to pozwolą na sprawniejszy odpływ wody z terenów przyległych.

Partnerzy projektu:

Projekt będzie realizowany przez zespół składający się z następujących instytucji:

  • REC Polska – koordynacja projektu i działania komunikacyjne
  • Kampinoski Park Narodowy – wykupu gruntów
  • Instytut Technologiczno-Przyrodniczy – przygotowanie projektów hydrotechnicznych
  • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego – monitoring przyrodniczy
  • Wojewódzki Zarząd Melioracji i Gospodarki Wodnej w Warszawie – działania hydrotechniczne

Okres realizacji:

1.07.2013 – 31.03.2018

Planowane działania

Realizacja powyższych założeń zostanie przeprowadzona poprzez opóźnienie spływu wód z terenu Puszczy do głównych kanałów oraz wprowadzenie części wód wysokich płynących przez te kanały do lokalnych obniżeń terenowych występujących w pasach bagiennych Puszczy Kampinoskiej. Dzięki temu, zachowując odpowiednią spławność kanałów głównych, zwiększy się retencja na terenie KPN, a dzięki temu pośrednio poprawi się bezpieczeństwo powodziowe okolicznych miejscowości.

Działania obejmą większość obszarów mokradłowych Puszczy Kampinoskiej, z pominięciem  górnego odcinka Łasicy (ze względu na duży udział gruntów prywatnych) i w rejonu Kanału Olszowieckiego, gdzie zgodnie z ocenami botaników, już teraz jest właściwy poziom uwilgotnienia mokradeł.

Spowolnienie spływu wód do głównych kanałów zostanie osiągnięte dwoma metodami. Pierwsza metoda to wybudowanie, wzdłuż wybranych fragmentach Łasicy i Kanału Zaborowskiego grobli wzdłużnych, izolujących cenne siedliska wilgotne od tych kanałów. Pozwoli to na dłuższe stagnowanie wód opadowych na tym terenie (należącym do Skarbu Państwa), Zmniejszeniu ulegnie też drenaż spowodowany obecnością tych kanałów. Drugą metoda to wybudowanie na rowach melioracji szczegółowej ok. 40 progów piętrzących. Będą to niewielkie budowle o stałym poziomie piętrzenia. Ich rolą będzie powstrzymanie nadmiernego spływu wód w okresach suchych.

Wprowadzenie części wód wysokich prowadzonych przez kanały główne do lokalnych obniżeń terenowych zostanie osiągnięte przez wykonanie przekopów łączących lokalne obniżenia z ciekami głównymi Puszczy. Kanały te zostaną tak zaprojektowane by wody wysokie prowadzone przez kanały wlewały się do lokalnych obniżeń terenowych ale by nie drenowały ich w okresie wód niskich.

Działaniom powyższym będą towarzyszyły działania osłonowe zmierzające do zlikwidowania pól konfliktów społecznych związanych z gospodarką wodną na tym terenie. W rejonie dolnej Łasicy oraz Kanału Zaborowskiego zostanie wykupionych ok. 120ha gruntów prywatnych przylegających bezpośrednio do tych cieków. Natomiast w okolicy miejscowości Sadowa zostanie wyremontowana grobla zapobiegająca wylewaniu się wód wysokich z terenu Puszczy Kampinoskiej na teren dwóch sąsiednich wsi.

Dodatkowo planowane jest także opracowanie planu zarządzania populacją bobra. Działanie to pozwoli na zebranie szczegółowych informacji o populacji bobra w Puszczy Kampinoskiej, jej rozmieszczeniu oraz szkodach w gospodarce człowieka jakie powoduje ten gatunek. Zostaną też zebrane doświadczenia polskie i międzynarodowe dotyczące minimalizacji szkód powodowanych przez bobry. Zebranie tych informacji pozwoli na opracowanie, w ramach konsultacji społecznych dokumentu, który będzie określał w jakich granicach jest możliwa i konieczna ingerencja ludzka w populację bobrów na terenie KPN. Opracowanie to, uzgodnione pomiędzy wszystkimi zainteresowanymi stronami, pozwoli na szybsze działania interwencyjne w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych.

W ramach projektu planowany jest też monitoring przyrodniczy, koszenie wybranych łąk oraz działania edukacyjne.Relizację projektu będzie nadzorował Komitet Sterujący złożony z przedstawicieli lokalnych samorządów, KPN i RDOŚ. Szczegółowy opis planowanych działań znajduje się w poniższym pliku PDF.

Pobierz opis projektu w PDF

 
 

Losowe zdjęcia

 

Losowe zdjęcia