Nawierzchnie przepuszczalne

Wszechobecna betonoza jest zjawiskiem, które potęguje problemy związane ze zmianami klimatu w tym z gospodarką wodną. Duży udział powierzchni uszczelnionych, a więc przyśpieszenie i koncentracja spływu wody skutkuje tym, że do kanalizacji deszczowej w bardzo krótkim czasie dostaje się olbrzymia ilość wody, która musi zostać odprowadzana dalej. W efekcie kanalizacja deszczowa wymaga stałego zwiększania przepustowości, co generuje duże koszty oraz problemy logistyczne związane z koniecznością przebudowy ulic i placów. W przypadku niewydolności kanalizacji dochodzi do uciążliwego zalewania ulic i chodników, a w skrajnych przypadkach, w nisko położonych obszarach miasta, do powodzi błyskawicznych Szczelne powierzchnie nie tylko stwarzają ryzyko przy opadach nawalnych, ale także negatywnie wpływają na mikroklimat, stanowiąc przyczynę zjawiska miejskiej wyspy ciepła oraz deficytu wody w zlewniach miejskich. Ponadto szybko płynąca woda z terenów zurbanizowanych stanowi źródło zanieczyszczeń rzek i jezior. Problemy te można rozwiązać stosunkowo łatwo i tanio poprzez ograniczenie uszczelniania powierzchni. Podstawowy sposób, to odpowiednie zapisy w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Zależnie od intensywności zabudowy powinny one nakazywać zachowanie jak największej powierzchni biologicznie czynnej oraz nakazać zagospodarowanie wody deszczowej w obrębie działki. Kolejny moment, w którym można ograniczyć powierzchnię uszczelnioną, to planowany remont lub przebudowa – warto zastanowić się wtedy czy wszystkie powierzchnie do tej pory szczelne są niezbędne i czy nie można zmienić ich charakteru. Ostatnim sposobem jest celowa przebudowa istniejących nawierzchni tylko ze względu na zmianę przepuszczalności.

Gdzie/kiedy zastosować

Tereny zurbanizowane, place miejskie, przydomowe podwórka, place manewrowe etc.

Krótki opis techniczny

Zależnie od miejsca zastosowania mamy do wyboru wiele nawierzchni, które możemy zastosować. Przy wszystkich typach należy pamiętać o odpowiednio przygotowanej podbudowie. Podbudowa taka musi umożliwić infiltrowanie wody do gruntu rodzimego i musi spełniać odpowiednie parametry techniczne związane z nośnością. Brak odpowiedniej podbudowy jest najczęściej popełnianym błędem przy montażu większości nawierzchni przepuszczalnych.

Na ciągi piesze bądź pieszo-rowerowe w terenach zielonych możemy zastosować niespoiste nawierzchnie mineralne. Place miejskie można zaprojektować w taki sposób, aby jak najwięcej terenu było przepuszczalne oraz zastosować strefowanie: teren z całkowicie przepuszczalną nawierzchnią – np. trawniki, klomby utwardzona powierzchnia przepuszczalna oraz powierzchnia szczelna. W takim układzie część wody z powierzchni nieprzepuszczalnych możemy infiltrować na części przepuszczalnej. Ważne jest odpowiednie zaprojektowanie spadków terenu.

Na powierzchnie parkingów i placów manewrowych możemy zastosować szereg rozwiązań od odpowiednio utwardzonego kruszywa mineralnego poprzez systemy kompozytowych – elastycznych bądź sztywnych – geokrat. Geokraty wypełnia się kruszywem mineralnym lub, przy mniejszej intensywności użytkowania, na takiej powierzchni można założyć trawnik Do najbardziej zaawansowanych technologicznie rozwiązań należą betony wodoprzepuszczalne.

Korzyści

  • Ograniczenie spływu wody
  • Redukcja ryzyka zalań i powodzi błyskawicznych
  • Zwiększona infiltracja

O czym należy pamiętać

Zmiana nawierzchni z uszczelnionej na nieuszczelnioną na przydomowym podwórku nie wymaga pozwolenia, natomiast zmiana nawierzchni na parkingu powyżej 10 miejsc postojowych wymaga uzyskania pozwolenia na budowę.

2022 REC Polska
RODO
Pixanet
Clicky