Rowy i niecki infiltracyjne

Niecki i rowy infiltracyjne są to obiekty tzw. błękitno-zielonej infrastruktury, które mają za zadanie odprowadzenie nadmiaru wód opadowych do gruntu. Mogą one pomóc odwodnić drogę, parking czy sąsiedztwo budynku. W nieckach infiltracja przebiega na otwartej powierzchni, pokrytej roślinnością lub np. narzutem kamiennym, na której woda może być czasowo gromadzona. Ukształtowanie niecki powinno gwarantować równomierne rozprowadzenie wody przeznaczonej do wsiąknięcia. Dzięki nieckom infiltracyjnym możemy zaoszczędzić na inwestycjach związanych z rozbudową kanalizacji deszczowej i zagospodarować wodę w miejscu, w którym spadła. W warunkach miasta niecki także mają pozytywny wpływ na lokalny mikroklimat i na okoliczną roślinność.

Gdzie/kiedy zastosować

Niecki, mające charakter punktowy, sprawdzą się w sąsiedztwie dużych powierzchni utwardzonych – parkingi, place, dachy. Rowy infiltracyjne, a więc obiekty wydłużone, projektuje się w sąsiedztwie infrastruktury liniowej takiej jak drogi, chodniki oraz ścieżki rowerowe.

Należy pamiętać, że niecki i rowy możemy zastosować tylko w przypadku korzystnych warunków gruntowo- wodnych, czyli na gruntach przepuszczalnych (piaski i żwiry), o nisko położonych wodach gruntowych (min. 1,5 m pod powierzchnią terenu).

Krótki opis techniczny

Niecki (rowy) infiltracyjne to stosunkowo płytkie zagłębienia terenu o łagodnych skarpach w których gromadzi się woda. Powierzchnia niecki może być pokryta roślinnością bądź materiałem mineralnym. Powierzchnia i głębokość niecki zależą od ilości wody, którą chcemy w niej zgromadzić oraz od rodzaju gruntu. Niecki powinny mieć głębokość minimalną ok 0,5 m. Niecek, ze względu na możliwość zalewania bądź zawilgocenia fundamentów, nie należy lokalizować w bezpośrednim sąsiedztwie budynków – odległość urządzenia infiltracyjnego od budynku powinna wynosić co najmniej 1,5-krotną wartość głębokości wykopu liczoną od jego dolnej krawędzi. W zależności od rodzaju gruntu niecka infiltracyjna może odwadniać teren około 10-krotnie większy od jej powierzchni. Niewskazane jest aby niecki i rowy infiltracyjne miały strome nachylenia skarp (większe niż 1:1), jednak dopuszcza się rezygnację z tej zasady w przypadku braku miejsca na szerszy obiekt.

Korzyści

niskie koszty budowy i eksploatacji

zagospodarowanie wody w miejscu opadu

oszczędność na budowie kanalizacji deszczowej

łagodzenie skutków zmian klimatu w tym miejskiej wyspy ciepła

O czym należy pamiętać

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, zagospodarowanie wód opadowych, poprzez wykonanie urządzenia wodnego, wymaga spełnienia wymagań formalno-prawnych, czyli co do zasady zgody wodnoprawnej (podstawa ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne Dz.U. 2017 poz. 1566 ze zm.)

2022 REC Polska
RODO
Pixanet
Clicky