Zbiorniki podczyszczające

Zbiorniki podczyszczające mogą przybrać formę roślinnych zbiorników oczyszczających bądź układów kombinowanych z aktywnym złożem w postaci np. złoża z wapnia bądź dolomitów. Zbiorniki takie stosowane są w miejscach spływu wód mocno zanieczyszczonych z terenów zurbanizowanych bądź z terenu intensywnych upraw rolnych – na przykład na ujściowym odcinku rowu melioracyjnego wprowadzającego wodę do zbiornika wodnego. Woda przepływające przez poszczególne strefy zbiornika poprawia swoje właściwości fizykochemiczne. Następuje redukcja zanieczyszczeń stałych, metali ciężkich oraz z azotu i fosforu będących pozostałością ścieków komunalnych i nawozów rolniczych, dzięki czemu zmniejsza się ryzyko zakwitów wody i skażenia środowiska. Zbiorniki te oprócz funkcji oczyszczania wody mogą pełnić stanowić także atrakcyjny element krajobrazu, ze względu na występujące w nich rośliny wodne.

Gdzie/kiedy zastosować

Dopływ rowami melioracyjnymi bądź kanalizacją wody deszczowej z terenów zurbanizowanych bądź rolniczych do zbiorników wodnych takich jak zbiornik zaporowy czy staw w parku.

Krótki opis techniczny

Zbiorniki podczyszczające, w uproszczeniu, składają się z systemu sedymentacyjnego, gdzie woda spowalnia i niesione cząstki stałe opadają na dno, strefy geochemicznej, gdzie w wyniku reakcji chemicznej fosfor z wapniem tworzy nierozpuszczalny fosforan wapnia, który następnie sedymentuje, oraz strefy biofiltracyjnej, gdzie związki fosforu i azotu są wykorzystywane do wzrostu przez znajdujące się tam rośliny. W tej roli sprawdzają się takie gatunki jak trzcina pospolita, manna mielec oraz kosaćce.

Zbiorniki te wymagają prac związanych z eksploatacją, porastająca roślinność powinna być wykaszana a biomasa usuwana. Również zbiornik sedymentacyjny powinien być co jakiś czas oczyszczany.

Korzyści

  • Oczyszczanie wody
  • Ochrona wód przed zakwitem
  • Urozmaicony krajobraz

O czym należy pamiętać

Zbiorniki podczyszczające powinny być indywidualnie projektowane i zwymiarowane, tak, aby wydajnie filtrowały zanieczyszczenia do nich docierające i nie ulegały przepełnieniu.

2022 REC Polska
RODO
Pixanet
Clicky