POWRÓT

Konferencja kończąca projekt „Kampinoskie Bagna”

Konferencja kończąca projekt Kampinoskie Bagna

W dn. 8-9 maja 2019 r. w Lesznie odbyła się konferencja kończąca realizowany od sześciu lat projekt „Kampinoskie Bagna”. Celem tego projektu jest ochrona mokradeł Puszczy Kampinoskiej. Projekt przyczyni się do istotnej poprawy stanu siedlisk mokradłowych, a jego efekty można już obserwować w terenie. Podczas realizacji projektu zbudowano na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego 40 obiektów małej retencji oraz wykupiono na rzecz Parku ponad 140 ha gruntów położonych na obszarach bagiennych, głównie nad Kanałem Zaborowskim i w dolnym biegu Łasicy. Zrealizowano też szereg działań promocyjno-edukacyjnych: projekt był konsultowany z mieszkańcami miejscowości puszczańskich na spotkaniach w gminach i sołectwach, a także podczas pikników gminnych oraz wizyt terenowych na wybudowanych obiektach. Rozmowy z gminami prowadzone były jeszcze przed jego rozpoczęciem, na etapie planowania przyszłych obiektów. Działania projektu zostały objęte monitoringiem przyrodniczym oraz hydrologicznym.

Organizatorem konferencji był Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik podczas przemówienia otwierającego konferencję podkreślił rolę, jaką ekosystemy bagienne pełnią w stabilizacji klimatu Ziemi oraz ochronie bioróżnorodności, a także przetrwaniu człowieka na naszej planecie. W pierwszym dniu konferencji odbyła się sesja referatowa, podczas której przedstawione zostały przyrodnicze i społeczne efekty realizacji projektu „Kampinoskie Bagna”. Następnie podczas wizyty terenowej zaprezentowane zostały wybrane obiekty hydrotechniczne wybudowane w ramach projektu, m.in. uszczelniona i podniesiona grobla w Sadowej, blokująca odpływ wody z mokradeł poza obszar parku, jak również przykładowe brody piętrzące i przegrody na rowach. W drugim dniu konferencji odbyła się inspirowana referatami dyskusja na temat współczesnych dylematów ochrony mokradeł w Polsce, ich uwarunkowań przyrodniczych, społecznych i finansowych. W konferencji wzięli udział przedstawiciele ministerstw, samorządów, parków narodowych i innych instytucji administrujących ochroną przyrody w Polsce, organizacji pozarządowych, naukowcy oraz mieszkańcy Puszczy Kampinoskiej.

Informacje o projekcie:

Nazwa: „Ochrona i renaturyzacja mokradeł obszaru Natura 2000 Puszcza Kampinoska” LIFE12 NAT/PL/000084

Nazwa skrócona: „Kampinoskie Bagna”

Finansowanie: LIFE Nature, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, środki własne Partnerów projektu

Partnerzy projektu: 
Kampinoski Park Narodowy, Regionalne Centrum Ekologiczne na Europę Środkową i Wschodnią – Krajowe Biuro w Polsce (REC Polska), Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Instytut Technologiczno-Przyrodniczy, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Budżet: 4314193 

Okres realizacji: 01.07.2013 – 30.06.2019

2022 REC Polska
RODO
Pixanet
Clicky