POWRÓT

PRACA: Specjalista ds. zamówień publicznych

Regionalne Centrum Ekologiczne na Europę Środkową i Wschodnią (REC Polska) zaprasza do złożenia oferty na pełnienie funkcji specjalisty ds. zamówień publicznych w projekcie „Kampinoskie Bagna – Ochrona i renaturyzacja mokradeł obszaru Natura 2000 Puszcza Kampinoska” LIFE12 NAT/PL/000084 zwanym dalej „projektem”.

 I.     ZAMAWIAJĄCY

Regionalne Centrum Ekologiczne na Europę Środkową i Wschodnią, Krajowe Biuro w Polsce

Ul. Grójecka 22/24 lok. 36, 02-301 Warszawa

NIP: 7010349156 zwane dalej „REC Polska”

II.   OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji specjalisty do ds. zamówień publicznych do którego obowiązków należeć będzie przeprowadzenie przetargu na wykonawstwo 35 obiektów małej retencji (progi piętrzące, zastawki, groble itp.) na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego. Do zadań specjalisty należeć będzie w szczególności:
  a) przygotowanie dokumentów przetargowych (ogłoszenie, SIWZ itp.)
  b) publikacja ogłoszenia (na koszt zamawiającego)
  c) zebranie ofert
  d) organizacja komisji przetargowej i kierowanie jej pracami
  e) sporządzenie dokumentacji po-przetargowej
  f) przygotowanie umowy z wykonawcą/wykonawcami
  g) inne działania niezbędne do wyłonienia wykonawcy i zawarcia z nim umowy
 2. Zamawiający zapewni wsparcie realizacji przetargu w postaci:
  a) współpracy inżyniera – specjalisty w zakresie małej retencji
  b) niezbędnej dokumentacji budowlanej i wykonawczej
 3. Wykonawca będzie przygotowywał karty czasu pracy poświadczające czas przepracowany w ramach niniejszego zadania.

III.  TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 1. Ogłoszenie o przetargu powinno zostać opublikowane najpóźniej do 15 lipca 2016
 2. Wypłata wynagrodzenia nastąpi po zawarciu umowy z wykonawcą/wykonawcami.

IV. KWALIFIKACJE WYKONAWCY

 1. Wykonawca powinien posiadać następujące kwalifikacje:
  a) Wykształcenie wyższe prawnicze
  b) Przeprowadzenie minimum 2 postępowań przetargowych zakończonych zawarciem umowy w zakresie robót budowlanych, melioracyjnych, gospodarki wodnej lub podobnych w okresie ostatnich 4 lat.
  c) Znajomość ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych oraz aktów wykonawczych ustawy,

V.   OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 1. Oferent powinien przesłać ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.
 2. Oferta powinna zawierać co najmniej:

a) imię i nazwisko, NIP, adres, numer telefonu, adres e-mail
b) CV
c) Proponowaną cenę brutto za wykonaną usługę
d) Listę przetargów przeprowadzonych w ciągu ostatnich 4 lat i zakończonych zawarciem umowy z wykonawcą
e) Wykonawca musi uwzględnić w cenie oferty wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania zamówienia oraz wszelkie opłaty i podatki wynikające z obowiązujących przepisów.

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Ofertę należy złożyć do 27.06.2016 r. do godz. 12.00
 2. Oferta powinna być dostarczona drogą elektroniczną do Zamawiającego na adres mmiazga@rec.org
 3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

VII. OCENA OFERT

 1. Ocena ofert zostanie dokonana na podstawie zaproponowanej ceny.

VIII.  UWAGI KOŃCOWE

 1. Wybór najkorzystniejszej oferty będzie ostateczny i nie będzie podlegać procedurze odwoławczej.
 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu realizacji umowy.
 3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyjaśniania lub uzupełniania treści złożonych ofert przez wykonawców w prowadzonym rozeznaniu rynku.
 4. Dopuszcza się rozszerzenie zakresu prac zleconych w ramach niniejszego zapytania do wartości nie przekraczającej 150% oferty.
 5. Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych.
 6. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania REC Polska do zawarcia umowy.

IX.  DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Michał Miazga pod nr telefonu: 512 225 190 oraz adresem: mmiazga@rec.org

X.       ZAŁĄCZNIKI

 1. Formularz oferty
 2. Wykaz przetargów, o których mowa w pkt. V.2.d
2022 REC Polska
RODO
Pixanet
Clicky