POWRÓT

Zapytanie ofertowe na przebudowę strony internetowej projektu (Uwaga! Zmiana terminu składania ofert)

Fundacja REC Polska zaprasza do złożenia oferty na zaprojektowanie i wykonanie nowej wersji strony internetowej projektu Kampinoskie Bagna II (Kampinos WetLIFE). Na oferty czekamy do 23 grudnia (zmiana terminu).

Opis przedmiotu zamówienia: 

Zlecenie obejmuje prace:  

 1. Stworzenie projektu graficznego odświeżonej strony internetowej.  
 2. Wdrożenie strony internetowej projektu Kampinoskie Bagna II wraz z CMS na testowej domenie z panelem administracyjnym możliwym do dalszej samodzielnej obsługi przez zleceniodawcę, wraz z umieszczeniem jej po zakończeniu prac pod domeną kampinoskiebagna.pl (w wersji polsko- i angielskojęzycznej). 
 3. Przeniesienie treści z obecnej strony internetowej projektu Kampinoskie Bagna na stronę projektu Kampinoskie Bagna II (kampinoskiebagna.pl – domena pozostaje bez zmian)1, z wyjątkiem zakładki Kontakt, której treść zostanie zmieniona. Orientacyjny wygląd docelowy zakładki Kontakt jest załączony do niniejszego zapytania. 
 4. Przeszkolenie co najmniej dwóch osób ze strony Zamawiającego z zakresu funkcjonowania, zamieszczenia/zarządzania treścią w serwisie. 
 5. Przygotowanie instrukcji obsługi CMS w formie pliku .pdf lub nagrania video.  
 6. Przekazanie praw autorskich do materiałów użytych przez Wykonawcę podczas wdrożenia strony internetowej (kod źródłowy szablonu graficznego, kod źródłowy autorskich modułów dodatkowych, elementy graficzne, teksty).  

Wykonawca w ramach zlecenia zobowiązany jest do udzielenia gwarancji na poprawne działanie serwisu internetowego przez okres 12 miesięcy licząc od daty podpisania ostatecznego protokołu zdawczo-odbiorczego.  

Wymagania techniczne: 

 1. Strona zostanie stworzona w oparciu o system zarządzania treścią WordPress (najnowszym na dzień podpisania umowy). 
 2. Strona zostanie uruchomiona na domenie i serwerze utrzymywanym przez Zamawiającego. Zamawiający dostarczy Wykonawcy dane do FTP i bazy danych mySQL. 
 3. Strona od strony widoku użytkownika (frontend) musi odpowiadać najnowszym standardom branży internetowej, być w pełni responsywna (dostosowywać się do ekranów urządzeń mobilnych) oraz działać prawidłowo na najnowszych wersjach przeglądarek Opera, Chrome, Edge, Firefox, Safari, Internet Explorer.
 4. Struktura strony powinna być zoptymalizowana pod kątem pozycjonowania, przyjaznych linków oraz posiadać poprawnie wprowadzone linkowanie wewnętrzne.
 5. Strona od widoku administratora (backend) powinna używać modułu zarządzania „drag & drop” (np. Wp bakery page builder), który pozwoli na łatwe i szybkie zarządzanie stroną w przyszłości. 
 6. Użytkowanie strony nie powinno pociągać za sobą konieczności zakupu ani posiadania przez użytkowników końcowych licencji na oprogramowanie specjalistyczne (np. wtyczki do przeglądarki). 
 7. Strona w końcowym etapie prac powinna zostać rozszerzona o system monitoringu oglądalności Clicky Analytics lub WP Statistics. 
 8. Wykonawca znając planowaną funkcję serwisu, przy posiadanym własnym doświadczeniu z zakresu projektowania serwisów internetowych, ma prawo do koncepcyjnego rozszerzenia funkcjonalności serwisu celem zapewnienia jego wysokiego standardu, a także późniejszej funkcjonalności. 
 9. Na stronie internetowej konieczne jest umieszczenie mapy wysokościowej systemu LIDAR (za pomocą rozwiązania “iframe”) w ramach podstrony “LIDAR” 

Termin realizacji zamówienia 

Ostateczny termin wykonania zlecenia zostanie ustalony na 2 miesiące od podpisania umowy.  

Termin ten uwzględnia czas na poprawki Zamawiającego do projektu graficznego i wdrożonych funkcjonalności oraz testy całościowe wdrożone przez Zamawiającego. Zamawiający zobowiązuje się wnosić uwagi niezwłocznie po przekazaniu przez Wykonawcę kolejnych etapów zlecenia. 

Warunki udziału w postępowaniu 

Zapytanie ofertowe jest skierowane do podmiotów czynnie prowadzących działalność gospodarczą tj. osób fizycznych, jednostek organizacyjnych posiadających zdolność prawną, bądź osób prawnych prowadzących działalność gospodarczą (weryfikowane poprzez wgląd do CEIDG/KRS).  

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia, w szczególności posiadają wiedzę z zakresu tworzenia stron internetowych opartych o CMS WordPress, popartą przynajmniej trzema zrealizowanymi projektami. 

Kryteria oceny ofert 

Oferty zostaną ocenione według następujących kryteriów: 

 1. Cena brutto – waga 85%  
 2. Okres gwarantowanego wsparcia technicznego (liczonego od daty podpisania ostatecznego protokołu zdawczo-odbiorczego) – waga 15%  

Ad. 1. Punkty za kryterium „cena brutto” zostaną przyznane w skali od 0 do 100 punktów. Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę otrzyma 100 punktów, natomiast pozostali wykonawcy odpowiednio mniej punktów, liczonych wg wzoru: 

D=(Dmin/Dx)*100 

Gdzie: 
D – liczba punktów za kryterium „cena brutto” 
Dmin – najniższa cena brutto wynikająca ze złożonych ofert 
Dx – cena brutto analizowanej oferty 

Ad. 2. Punkty za kryterium „okres gwarantowanego wsparcia technicznego” zostaną przyznane w skali od 0 do 100 punktów. Wykonawca, który zaproponuje najdłuższy okres otrzyma 100 punktów, natomiast pozostali wykonawcy odpowiednio mniej punktów, liczonych wg wzoru: 

G=(Gx/Gmax)*100 

Gdzie: 
G – liczba punktów za kryterium „okres gwarantowanego wsparcia technicznego” 
Gmax – najdłuższy okres wynikający ze złożonych ofert 
Gx – okres gwarantowanego wsparcia technicznego z analizowanej oferty 

Ostateczna liczba punktów zostanie obliczona wg wzoru: D*85% + G*15% 

Oferta powinna zawierać: 

 1. Imię i nazwisko bądź nazwę Wykonawcy  
 2. Adres Wykonawcy i telefon kontaktowy  
 3. Cenę w kwocie brutto: całkowity koszt realizacji zamówienia obciążający Zamawiającego w PLN. 
 4. Okres gwarantowanego wsparcia technicznego, wyrażony w miesiącach. 
 5. Linki do co najmniej trzech stron internetowych wykonanych przez Wykonawcę.
 6. W przypadku, gdy oferent jest osobą fizyczną, oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które znajduje się w załączniku do niniejszego zapytania. 

Złożenie oferty: 

Ofertę należy przesłać na adres e-mail: pdzierza@rec.orgdo 23 grudnia 2021 r. (zmieniono termin składania ofert)

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu składania ofert oraz do anulowania postępowania na każdym etapie postępowania, do czasu zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą. 

Pytania związane z zapytaniem ofertowym należy kierować na adres e-mail: pdzierza@rec.org lub telefonicznie pod nr: + 48 888 838 676. 

Załączniki: 

2022 REC Polska
RODO
Pixanet
Clicky