POWRÓT

Zapytanie ofertowe na wykonanie II raportu społeczno-ekonomicznego – KOREKTA

Fundacja REC Polska zaprasza do złożenia oferty na wykonanie drugiego raportu dotyczącego oddziaływania społecznego projektu. Uwaga! korekta treści zapytania oraz terminu składania ofert

ZAPYTANIE OFERTOWE

Fundacja REC POLSKA
z siedzibą w Warszawie (02-304) przy ul. Grójeckiej 22/24/36
zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pod nazwą:

Raport dotyczący oddziaływania społecznego projektu LIFE 12 NAT/PL/000084

Ochrona i renaturyzacja mokradeł obszaru Natura 2000 “Puszcza Kampinoska”

współfinansowanego przez program LIFE+ Unii Europejskiej, NFOŚiGW i WFOŚiGW w Warszawie.

I Opis zadania

Przedmiotem zapytania jest raport dotyczący zmian społeczno-ekonomicznych na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego i jego otuliny podczas realizacji projektu Kampinoskie Bagna. Zadaniem raportu jest ocena zagadnień związanych z ochroną mokradeł Puszczy Kampinoskiej pod kątem wpływu na społeczności lokalne. W szczególności, raport powinien odnieść się do takich zagadnień jak:

 1. Sytuacja materialna mieszkańców, w tym lokalny rynek pracy i sytuacja demograficzna, z uwzględnieniem w szczególności takich działań projektu jak: wykupy gruntów, w tym wykupy na obszarach ochrony krajobrazowej, zatrudnienie przy realizacji projektu, zmiany cen działek;
 2. Świadomość ekologiczna i wiedza mieszkańców, w szczególności w kontekście zmian poczucia bezpieczeństwa związanego z realizacją działań ochrony czynnej oraz postaw w stosunku do działań Kampinoskiego Parku Narodowego, z uwzględnieniem m.in. takich działań projektu jak: remont grobli w miejscowości Sadowa, remonty przepustów umożliwiających odpływ wody z terenów zagospodarowanych rolniczo, lidar, szkolenia dla nauczycieli, prezentacje w szkołach, spotkania z mieszkańcami oraz inne działania komunikacyjne i promocyjne projektu;
 3. Współpraca Kampinoskiego Parku Narodowego z gminami, w tym nastawienie władz lokalnych do ochrony przyrody i współpracy z KPN, z uwzględnieniem np. wpływów z podatków, etc.;

Na potrzeby raportu Wykonawca przeprowadzi co najmniej 9 wywiadów pogłębionych z: (1) pracownikami Kampinoskiego Parku Narodowego, (2) sołtysami lub innymi mieszkańcami Puszczy Kampinoskiej udzielającymi się społecznie, (3) urzędnikami gmin, na których terenie realizowany jest projekt Kampinoskie Bagna.

Integralną częścią raportu będzie prezentacja multimedialna zawierająca podsumowanie jego najważniejszych wyników. Wykonawca przedstawi wyniki raportu na jednym z wydarzeń projektu lub spotkaniu partnerów.

II Materiały wyjściowe do opracowania raportu

Wykonawca zapozna się i weźmie pod uwagę przy opracowywaniu raportu zawartość następujących materiałów:

 1. Opinia dotycząca przyczyn podtapiania obszarów zabudowanych na terenie KPN – rejon wsi Kaliszki – Adamówek – Brzozówka (gmina Czosnów) oraz działań projektowych ze szczególnym uwzględnieniem ewentualnego oddziaływania progów na Wilczej Strudze.
 2. Opinia dot. oddziaływania projektu „Kampinoskie Bagna” na społeczności lokalne ze szczególnym uwzględnieniem ewentualnego oddziaływania progów na Wilczej Strudze.
 3. Badanie nastawienia społeczności lokalnych do projektu „Kampinoskie Bagna” – raport z badania ankietowego mieszkańców.
 4. Raport podsumowujący 20 wywiadów przeprowadzonych z rolnikami na terenach gmin Kampinos, Brochów i Leoncin w granicach Kampinoskiego Parku Narodowego lub jego otuliny w ramach projektu „Moja Puszcza. Angażowanie społeczności lokalnych w ochronę przyrody i krajobrazu Kampinoskiego Parku Narodowego oraz jego otuliny”.
 5. Inne dokumenty jakie wykonawca uzna za niezbędne do uwzględnienia w opracowaniu. W szczególności, powinny to być publicznie dostępne dane statystyczne dotyczące sytuacji ekonomicznej, gospodarczej i demograficznej terenu KPN i jego otuliny. Wykonawca może także oprzeć się na innych analizach, w tym badaniach własnych przeprowadzonych w sposób poprawny metodycznie.

Opracowania wymienione w p. 1-4 Zamawiający udostępni Wykonawcy w dniu podpisania umowy.

III Termin przedstawienia raportu

Wstępna wersja raportu (dane dotyczące sytuacji demograficznej i ekonomicznej, w tym liczebność mieszkańców wsi puszczańskich w roku 2012 i 2018, wstępne wnioski) powinna zostać przedstawiona Zamawiającemu do 1.04.2019 r. Pełen raport wraz z prezentacją powinny zostać przedstawione Zamawiającemu do 22.04.2019 r. do godz. 9.00. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia uwag do przesłanych materiałów w ciągu 3 dni od daty złożenia wstępnej wersji przedmiotu zamówienia. Uwagi Zamawiającego powinny zostać uwzględnione przez Wykonawcę w prezentacji multimedialnej do dn. 6.05.2019, zaś w raporcie do 15.05.2019.  Ostateczna wersja raportu zostanie dostarczona Zamawiającemu do 15.05.2019 r.

IV Wymagania szczegółowe

Osoba sporządzająca raport powinna być autorem lub współautorem co najmniej jednego opracowania poruszającego zagadnienia społeczne, ekonomiczne lub gospodarcze na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego.

V Sposób rozliczenia

 1. Płatność zostanie zrealizowana w ciągu 14 dni od przedstawienia Zamawiającemu przez Wykonawcę faktury lub rachunku, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
 2. Podstawę wystawienia dokumentu finansowego, o którym mowa w p.1, będzie stanowić protokół zdawczo-odbiorczy, podpisany bez zastrzeżeń przez obie strony, potwierdzający właściwe wywiązanie się Wykonawcy z warunków umowy.

VI Oferta powinna zawierać:

 1. Imię i nazwisko bądź nazwę Wykonawcy
 2. Adres wykonawcy i telefon kontaktowy
 3. Cenę w kwocie brutto: całkowity koszt realizacji zamówienia obciążający Zamawiającego w PLN, napisany cyframi i słownie.
 4. W przypadku, gdy oferent jest osobą fizyczną, oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które znajduje się w załączniku do niniejszego zapytania.

VII. Złożenie oferty:  

Ofertę należy przesłać na: adres e-mail: pdzierza [at] rec.org, faks: +48 22 822 9401 lub złożyć w siedzibie Zamawiającego do 4 marca 2019 r.

Pytania związane z zapytaniem ofertowym należy kierować pod adres e-mail: pdzierza [at] rec.org lub telefonicznie pod nr: + 48 729 992 994.

2022 REC Polska
RODO
Pixanet
Clicky