plen
Kampinoskie bagna
 
 

19.02.2021

Ogłoszenie o przetargu

REC Polska zaprasza do składania ofert na wykonanie koncepcji programowo-przestrzennej budowy obiektów małej retencji – progów piętrzących na kanale Łasica oraz kanale Zaborowskim wraz z naturalizacją koryt, w ramach projektu „Kampinos WetLife” LIFE19 NAT/PL/000746. Termin składania ofert upływa 8.03.2021. Dokumenty przetargowe znajdują się w załącznikach

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik 1 - Protokół dialogu technicznego

Załącznik 2 - Informacje ogólne o wykonawcy

Załącznik 3 - Opis Przedmiotu Zamówienia

   zał. 1 do OPZ

   zał. 2 do OPZ

   zał. 3a do OPZ

   zał. 3b do OPZ

   zał. 3c do OPZ

Załącznik 4 - Wzór umowy

Załącznik 5 - Oświadczenie wykonawcy

Załącznik 6 - Skład zespołu realizacyjnego

Załącznik 7 - Formularz oferty

Załącznik 8 - Wykaz doświadczenia zespołu realizacyjnego

Załącznik 9 - Deklaracja terminu zakończenia realizacji zadania


Dodano 8.03.2021 godz 11.00:
Informacja o wysokości kwoty jaką dysponuje zamawiający


Dodano 9.03.2021
Protokół z wyboru oferty

 
 

Losowe zdjęcia

 

Losowe zdjęcia